skeleton of a gorilla click to hear : skeleton of a gorilla

Skelett eines Gorillas click to hear : Skelett eines Gorillas

skeleton of a gorilla image

lumbar vertebrae click to hear : lumbar vertebrae

Lendenwirbel click to hear : Lendenwirbel

thoracic vertebrae click to hear : thoracic vertebrae

Brustwirbel click to hear : Brustwirbel

cervical vertebrae click to hear : cervical vertebrae

Halswirbel click to hear : Halswirbel

scapula click to hear : scapula

Schulterblatt click to hear : Schulterblatt

floating rib click to hear : floating rib

falsche Rippe click to hear : falsche Rippe

pelvis click to hear : pelvis

Becken click to hear : Becken

sacrum click to hear : sacrum

Kreuzbein click to hear : Kreuzbein

caudal vertebrae click to hear : caudal vertebrae

Schwanzwirbel click to hear : Schwanzwirbel

femur click to hear : femur

Oberschenkelknochen click to hear : Oberschenkelknochen

patella click to hear : patella

Kniescheibe click to hear : Kniescheibe

tibia click to hear : tibia

Schienbein click to hear : Schienbein

fibula click to hear : fibula

Wadenbein click to hear : Wadenbein

tarsus click to hear : tarsus

Fußwurzel click to hear : Fußwurzel

metatarsus click to hear : metatarsus

Mittelfuß click to hear : Mittelfuß

phalanges click to hear : phalanges

Phalangen click to hear : Phalangen

phalanges click to hear : phalanges

Phalangen click to hear : Phalangen

metacarpus click to hear : metacarpus

Mittelhand click to hear : Mittelhand

carpus click to hear : carpus

Handwurzel click to hear : Handwurzel

ulna click to hear : ulna

Elle click to hear : Elle

radius click to hear : radius

Speiche click to hear : Speiche

humerus click to hear : humerus

Oberarmknochen click to hear : Oberarmknochen

rib click to hear : rib

Rippe click to hear : Rippe

mandible click to hear : mandible

Unterkiefer click to hear : Unterkiefer

maxilla click to hear : maxilla

Oberkiefer click to hear : Oberkiefer

orbit click to hear : orbit

Augenhöhle click to hear : Augenhöhle

skull click to hear : skull

Schädel click to hear : Schädel