Corinthian order click to hear : Corinthian order

korinthische Säulenordnung click to hear : korinthische Säulenordnung

Corinthian order image

torus click to hear : torus

Torus click to hear : Torus

modillion click to hear : modillion

Modillon click to hear : Modillon

dentil click to hear : dentil

Zahnschnitt click to hear : Zahnschnitt

rosette click to hear : rosette

Rosette click to hear : Rosette

volute click to hear : volute

Volute click to hear : Volute

acanthus leaf click to hear : acanthus leaf

Akanthusblatt click to hear : Akanthusblatt

astragal click to hear : astragal

Astragal click to hear : Astragal

flute click to hear : flute

Kannelüre click to hear : Kannelüre

fillet click to hear : fillet

Steg click to hear : Steg

middle torus click to hear : middle torus

Mitteltorus click to hear : Mitteltorus

scotia click to hear : scotia

Trochilus click to hear : Trochilus

crepidoma click to hear : crepidoma

Krepis click to hear : Krepis

base click to hear : base

Basis click to hear : Basis

column click to hear : column

Säule click to hear : Säule

shaft click to hear : shaft

Schaft click to hear : Schaft

capital click to hear : capital

Kapitell click to hear : Kapitell

architrave click to hear : architrave

Architrav click to hear : Architrav

entablature click to hear : entablature

Gebälk click to hear : Gebälk

pediment click to hear : pediment

Giebeldreieck click to hear : Giebeldreieck