toilet click to hear : toilet

Toilette click to hear : Toilette

toilet image

seat click to hear : seat

Sitz click to hear : Sitz

seat cover click to hear : seat cover

Klosettdeckel click to hear : Klosettdeckel

lift chain click to hear : lift chain

Kette click to hear : Kette

float ball click to hear : float ball

Schwimmer click to hear : Schwimmer

trip lever click to hear : trip lever

Spülarm click to hear : Spülarm

overflow tube click to hear : overflow tube

Überlauf click to hear : Überlauf

toilet bowl click to hear : toilet bowl

Klosettbecken click to hear : Klosettbecken

waste pipe click to hear : waste pipe

Ablaufrohr click to hear : Ablaufrohr

wax seal click to hear : wax seal

Rollring click to hear : Rollring

trap click to hear : trap

Geruchsverschluss click to hear : Geruchsverschluss

shutoff valve click to hear : shutoff valve

Absperrventil click to hear : Absperrventil

cold-water supply line click to hear : cold-water supply line

Kaltwasserzulauf click to hear : Kaltwasserzulauf

conical washer click to hear : conical washer

Glockendichtung click to hear : Glockendichtung

valve seat shaft click to hear : valve seat shaft

Ventilsitz click to hear : Ventilsitz

tank ball click to hear : tank ball

Ventil click to hear : Ventil

ball-cock supply valve click to hear : ball-cock supply valve

Schwimmerventil click to hear : Schwimmerventil

tank lid click to hear : tank lid

Spülkastendeckel click to hear : Spülkastendeckel

refill tube click to hear : refill tube

Nachfüllrohr click to hear : Nachfüllrohr

flush handle click to hear : flush handle

Spülhebel click to hear : Spülhebel

filler tube click to hear : filler tube

Füllrohr click to hear : Füllrohr