theodolite click to hear : theodolite

Theodolit click to hear : Theodolit

theodolite image

alidade level click to hear : alidade level

Alhidadenebene click to hear : Alhidadenebene

illumination mirror click to hear : illumination mirror

Beleuchtungsspiegel click to hear : Beleuchtungsspiegel

leveling head click to hear : leveling head

Ausrichtkopf click to hear : Ausrichtkopf

horizontal clamp click to hear : horizontal clamp

Seitenklemme click to hear : Seitenklemme

leveling head locking knob click to hear : leveling head locking knob

Ausrichtkopfblockierung click to hear : Ausrichtkopfblockierung

leveling head level click to hear : leveling head level

Ausrichtkopfebene click to hear : Ausrichtkopfebene

base plate click to hear : base plate

Sockelplatte click to hear : Sockelplatte

leveling screw click to hear : leveling screw

Ausrichtschraube click to hear : Ausrichtschraube

telescope click to hear : telescope

Fernrohr click to hear : Fernrohr

optical sight click to hear : optical sight

Mikroskopokular click to hear : Mikroskopokular

adjustment for horizontal-circle image click to hear : adjustment for horizontal-circle image

Seitenfeintrieb click to hear : Seitenfeintrieb

micrometer screw click to hear : micrometer screw

Mikrometerknopf click to hear : Mikrometerknopf

adjustment for vertical-circle image click to hear : adjustment for vertical-circle image

Höhenfeintrieb click to hear : Höhenfeintrieb

alidade click to hear : alidade

Alhidade click to hear : Alhidade