walking aids click to hear : walking aids

Gehhilfen click to hear : Gehhilfen

walking aids image

forearm crutch click to hear : forearm crutch

Gehkrücke click to hear : Gehkrücke

adjuster click to hear : adjuster

Längenverstellung click to hear : Längenverstellung

handgrip click to hear : handgrip

Griff click to hear : Griff

forearm support click to hear : forearm support

Unterarmstütze click to hear : Unterarmstütze

underarm crutch click to hear : underarm crutch

Achselkrücke click to hear : Achselkrücke

rubber tip click to hear : rubber tip

Gummikappe click to hear : Gummikappe

underarm rest click to hear : underarm rest

Achselstütze click to hear : Achselstütze

upright click to hear : upright

Holm click to hear : Holm

crosspiece click to hear : crosspiece

Querstück click to hear : Querstück