jujitsu click to hear : jujitsu

Jujutsu click to hear : Jujutsu

jujitsu image

competition area click to hear : competition area

Kampffläche click to hear : Kampffläche

scorekeepers click to hear : scorekeepers

Listenführer click to hear : Listenführer

contestant click to hear : contestant

Kämpfer click to hear : Kämpfer

obi click to hear : obi

Obi click to hear : Obi

gi click to hear : gi

Gi click to hear : Gi

tatami click to hear : tatami

Tatami click to hear : Tatami

side referee click to hear : side referee

Punktrichter click to hear : Punktrichter

physicians click to hear : physicians

Sanitäter/Ärzte click to hear : Sanitäter/Ärzte

warning area click to hear : warning area

Warnfläche click to hear : Warnfläche

safety area click to hear : safety area

Sicherheitsfläche click to hear : Sicherheitsfläche

contest area click to hear : contest area

Kampffläche click to hear : Kampffläche

timekeeper click to hear : timekeeper

Zeitnehmer click to hear : Zeitnehmer

chief referee click to hear : chief referee

Mattenrichter click to hear : Mattenrichter