longship click to hear : longship

Wikingerschiff click to hear : Wikingerschiff

longship image

steering oar click to hear : steering oar

Steuerruder click to hear : Steuerruder

stern click to hear : stern

Achtersteven click to hear : Achtersteven

stempost click to hear : stempost

Vordersteven click to hear : Vordersteven

stay click to hear : stay

Fall click to hear : Fall

oar click to hear : oar

Ruder click to hear : Ruder