iron click to hear : iron

Eisen click to hear : Eisen

iron image

putter click to hear : putter

Putter click to hear : Putter

lob wedge click to hear : lob wedge

Lob Wedge click to hear : Lob Wedge

8-iron click to hear : 8-iron

Eisen 8 click to hear : Eisen 8

9-iron click to hear : 9-iron

Eisen 9 click to hear : Eisen 9

pitching wedge click to hear : pitching wedge

Pitching-Wedge click to hear : Pitching-Wedge

sand wedge click to hear : sand wedge

Sand-Wedge click to hear : Sand-Wedge

7-iron click to hear : 7-iron

Eisen 7 click to hear : Eisen 7

6-iron click to hear : 6-iron

Eisen 6 click to hear : Eisen 6

5-iron click to hear : 5-iron

Eisen 5 click to hear : Eisen 5

4-iron click to hear : 4-iron

Eisen 4 click to hear : Eisen 4

3-iron click to hear : 3-iron

Eisen 3 click to hear : Eisen 3