iron click to hear : iron

Eisen click to hear : Eisen

iron image

sole click to hear : sole

Sohle click to hear : Sohle

heel click to hear : heel

Lage click to hear : Lage

toe click to hear : toe

Spitze click to hear : Spitze

ferrule click to hear : ferrule

Verbindungshülse click to hear : Verbindungshülse

neck click to hear : neck

Hals click to hear : Hals

groove click to hear : groove

Rille click to hear : Rille