Atom Anhören : Atom

atom Anhören : atom

Atom Bild

Proton Anhören :Proton

proton Anhören : proton

Elektron Anhören :Elektron

electron Anhören : electron

Atomkern Anhören :Atomkern

nucleus Anhören : nucleus

Neutron Anhören :Neutron

neutron Anhören : neutron